Khuôn Hàn Hoá Nhiệt Cadweld

Liên hệ


Khuôn hàn hóa nhiệt cùng súng, tay kẹp là thiết bị cần thiết trong công tác hàn hóa nhiệt